Tokyo Sukkiri ฝารองนั่งฉีดชำระแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Non-Electric)

แบบ Single Nozzle

-----

วิธีการใช้งาน
หมุนปุ่มควบคุมไปทางขวาช้า ๆ รอประมาณ 2 - 3 นาที น้ำจะเริ่มฉีด เลือกปรับแรงดันของน้ำตามต้องการ