Tokyo Sukkiri ฝารองนั่งฉีดชำระแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (Non-Electric)

แบบ Double Nozzle
-----
เมื่อต้องการทำความสะอาดสำหรับคุณผู้หญิง ให้หมุนปุ่มไปทางซ้ายช้า ๆ
รอประมาณ 2 - 3 วินาที น้ำจะเริ่มฉีด ปรับความแรงของน้ำตามต้องการ


เมื่อต้องการทำความสะอาดบริเวณก้น ให้หมุนปุ่มไปทางขวาช้า ๆ  รอประมาณ
2 - 3 วินาที น้ำจะเริ่มฉีด ปรับความแรงของน้ำตามต้องการ